สจ.กระวี หวานแก้ว ให้สัมภาษณ์ ลงวารสารพลังเกษตร

ขอบพระคุณทางวารสารพลังเกษตรที่เดินทางมาสัมภาษณ์ สจ.กระวี หวานแก้ว ลงในวารสาร เกี่ยวกับสายพันธุ์ปาล์มลูกผสมเทเนอร่า DXP ยังกัมบิ